İGC, Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucusu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Onursal Başkanı merhum İsmail Sivri adına, İGC tarafından çocuklara yazmayı ve yaşamayı sevdirme adına öncülük ediyor.

ŞARTNAME

İSMAİL SİVRİ ÇOCUK ÖYKÜLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 11. İsmail Sivri Öykü Yarışması Şartnamesi

GİRİŞ
Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı merhum İSMAİL SİVRİ adına cemiyetimizin düzenlediği yarışmadır. Ödüllü ve gelenekselleştirilmiş yarışmanın amacı; öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere yazmayı, yaşamı, doğayı sevdirmek, öykücülüğünü daha iyi tanıtıp yeteneklerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmektir. Resmi, özel tüm ortaokul öğrencileri ve lise öğrencilerine yönelik katılabileceği yarışmayla; yazın sevgisinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

ETKİNLİĞİN AMACI
Öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere yazmayı, yaşamı, doğayı sevdirmek, Öykücülüğü daha iyi tanıtıp, yeteneklerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek, Yazın sevgisinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Öykü yarışması
ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest
ETKİNLİĞİN KAPSAMI: İzmir ilimizdeki ortaokul ve lise ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

• Yarışma, İzmir ilimizdeki lise ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin katılımına açıktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
• Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 2 adet eserle katılabilir.
• Eserler, 4 sayfayı geçmeyecek, bilgisayarda (Word belgesi olarak 12 punto, Times New Roman karakteri, tek aralık) yazılacak, elektronik posta ile [email protected] İzmir adresine gönderilecektir.
• Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
• Yarışma takvimine uyulmadan gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Zamanında ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER ve TELİF HAKKI:
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda saklıdır.
• Şartname kapsamı ve dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda aittir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.
• Yarışmaya katılım sağlayan özel gereksinimi bulunan öğrencilerimize yönelik “ödül kazanması halinde ulaşımı İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından sağlanacaktır.
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti muvafakat alınması koşuluyla ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım, yayın ve kullanım hakkına sahip olacaktır. Dereceye giren veya girmeyen eserlerin İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim tarafından kullanılması durumunda eser sahibi herhangi bir hak iddia edemez.
• Dereceye giren veya girmeyen eserlerin sahipleri, yarışma sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içerisinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile başvurarak eserinin teslimini talep edebilir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
• Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
• Yarışmaya katılan eserlerden kontenjan dâhilinde “İsmail Sivri Öykü Kitapları” isimli kitabın içerisinde yer verilebilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2023
Son Katılım Tarihi: 30 Kasım 2023
Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi: 15 Aralık 2023
Yarışma Sonuçlarına Son İtiraz Tarihi: 20 Aralık 2023

Ödül Töreni tarihi ilerleyen süreçte İzmir Gazeteciler Cemiyeti web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

◦ İzmir ili Kompozisyon Yarışması için son katılım 30 Kasım 2023 tarihidir.
◦ Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
◦ Yarışma sonuçları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti web sayfasından 15 Aralık 2023 tarihinde açıklanacaktır.
◦ Gerekli durumlarda, yarışma takviminde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kararı ile düzenlemeler yapabilecektir.

DEĞERLENDİRME:
◦ Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-3’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
◦ Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
◦ Eser sahipleri yarışma sonuçlarının ilan edilmesine takiben 5 iş günü içerisinde (20 Aralık 2023 tarihine kadar) İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna yazılı itiraz talebinde bulunabilir.
◦ Seçici Kurulun nihai kararı kesindir, karara itiraz edilemez, karar değiştirilemez.

İZMİR İLİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ve ÖDÜLLER:

Seçici Kurul Üyeleri:
HİDAYET KARAKUŞ – YAZAR
HÜSEYİN YURTTAŞ – YAZAR
HACER KILCIOĞLU – YAZAR
MAVİSEL YENER – YAZAR
YUNUS BEKİR YURDAKUL – YAZAR
DEFNE ONGUN – YAZAR
GÜLŞAH ELİKBANK – YAZAR
DİLEK GAPPİ – İGC Başkanı

Derecelendirme ve Ödüller:
a- Birincilere DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
b- İkincilere TABLET BİLGİSAYAR
c- Üçüncülere TABLET BİLGİSAYAR

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 15 Aralık 2023 tarihinde , İzmir Gazeteciler Cemiyeti resmi internet hesapları üzerinden
(https://www.igc.org ve https://www.instagram.com/igcizmir) duyurulacaktır.

ÖDÜLLERİN ULAŞTIRILMASI:

Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, belirlenen ve daha sonra duyurulacak olan bir tarihte ödül töreninde teslim edilecektir.

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:

◦ Katılımcı ve velisi tarafından ıslak imzalı “Katılım Formu ve Taahhütname” (Tablo-2)
◦ Veli Muvafakatnamesi (Ek-1) ve Açık Rıza Onayı (Ek-2) imzalı
◦ Katılımcı bilgileri Tablo 1/ Etiket
◦ Katılımcı tarafından gönderilen eserler (öğretmeni tarafından her sayfasına imza atılarak)

İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği
Tel: 0232 463 32 15 e-posta: [email protected]

BAŞVURU

Başvuru formu burada yayınlanacaktır.