İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
SOSYAL YARDIM – SAĞLIK – EMEKLİLİK ve KREDİ
YÖNETMELİĞİ

 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ana tüzüğü gereği bu yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmelik Cemiyetin asil üyelerine yapılacak Sosyal Yardım esaslarıyla, miktar ve şartlarını içermektedir.

Madde:1. Bu yönetmelik hükümlerinden doğan yardımlardan yalnızca Cemiyetin asil üyeleri yararlanırlar. Cemiyet üyeleri durumlarını, fiilen ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimseleri ve durumlarındaki değişiklikleri, en geç bir ay içinde Cemiyete bildirmek zorundadırlar. Bu süre içinde bildirimde bulunmayanların istekleri kabul edilmez.

Madde:2. Cemiyet bütçesine her yıl Sosyal Yardım için ödenek konur. Bu bölümlere konan ödeneğin bitmesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla, diğer kalemlerden aktarma yapılır.

Madde:3. Bu yönetmeliğe ait işlemler ve yazışmalar ile tahsilatın zamanında yapılmasından ve takibinden Yönetim Kurulu sorumludur.

SOSYAL YARDIMLAR

Yönetim Kurulu kararıyla, üyelere; Sağlık, Doğum, Evlenme ve Ölüm yardımları yapılır.

DOĞUM YARDIMI:

Madde:4. Çocuğu dünyaya gelen her üyeye 1 çeyrek altın Doğum Yardımı yapılır. Karı ve kocanın her ikisi de Cemiyet üyesi ise, yardım yalnızca birine yapılır. Çocuğun veya çocukların doğum sonrası ölümleri halinde bu yardım aynen uygulanır. Bu durumda ayrıca ölüm yardımı yapılmaz.

Doğum Yardımı almak için “Doğum Bildirim Belgesi” nin ibrası gereklidir.

EVLENME YARDIMI

Madde:5. Evlenen üyelere bir defaya mahsus olmak üzere ilk evliliğini yapan üyelere 1 çeyrek altın yardım yapılır. Karı kocanın her ikisinin de Cemiyet üyesi olması halinde bu yardımlardan sadece biri yararlanır.

Evlenme yardımından yararlanabilmek için “Evlenme Cüzdanı” ibrası gereklidir.

ÖLÜM YARDIMI:

Madde:6. Üyelerin eş ve 18 yaş dahil çocuklarıyla, öğrenim gören ve çalışmayan 25 yaşına kadar olan çocuklarının ölümü halinde 300.00.-TL Ölüm Yardımı yapılır. Cemiyet üyelerinin ölümü halinde, öncelikle eşine veya kanuni mirasçılarına 500,00.-TL Ölüm Yardımı yapılır.

Cemiyet üyesi olmayan basın mesleği mensuplarının ölümü halinde, geride bıraktığı aile fertlerine, bir defa için yardım yapmaya Yönetim Kurulu Yetkilidir. Yapılacak yardım miktarı, 250,00- TL’dir.

Bu yardım ”Ölüm Raporu” nun ibrası halinde yapılır.

SAĞLIK YARDIMI

Madde:7. Cemiyet Yönetim Kurulu uygun gördüğü hallerde, günün koşullarına göre nakdi yardım yapar. Sağlık nedenleri gibi geçim ve ihtiyaç sorunları nedeniyle zorunlu mali güçlük içinde kalan asli üyelerimize, kendilerinin veya yakınlarının müracaatları halinde yapılacak inceleme doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararıyla, günün koşullarına uygun yardım yapılır.

Madde:8. Doğum, evlenme, ölüm ve sağlık durumlarının dışında, üyelerimizin yurdumuzda tedavilerine imkan görülmediği ve tam teşekküllü bir hastanenin vereceği raporla belirlenecek hastalıkların vukuu gibi fevkalade durumlarda, destek olmak amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla üyelere ayrıca sağlık yardımı yapılabilir.

Madde:9. Üyelerimizin sosyal yardımlardan yararlanabilmeleri için cemiyete karşı üyelik görevlerini yerine getirmiş, bulunmaları şarttır.

Madde:10. Yukarıdaki maddelerde sayılan yardımların yapılabilmesi için, hak sahiplerinin Cemiyet Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Üyeler yardım gerektiren olayın üzerinden 1 (Bir) ay geçtikten sonra yardım isteğinde bulunamazlar.

HUZUREVİ YARDIMI:

Madde:11. SHÇEK Huzurevinde kalan üyeye huzurevinde kaldığı sürece altı aylık dilimler halinde ayda 100,00.- TL Huzurevi Yardımı yapılır.

Madde:12. Bu yönetmeliğin tüm maddeleri 20 ARALIK 2022 tarihinden geçerlidir.