İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

KURULUŞ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE KURUCULARI

Madde 1- Kuruluş yılı 1946 olan derneğin adı ‘İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneğidir.  Kısa adı İGC’dir. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren derneğin merkezi İzmir’dir. Şubesi yoktur.

Cemiyetin kurucuları

Ali Şevket Bilgin (1895-1978) Yeni Asır Gazetesi sahibi ve başyazarı

Abdi Sokullu (1903-1967) Yeni Asır Gazetesi yazarı

Asım Kültür (1898-1960) Yeni Asır Gazetesi yazarı

Sırrı Şanlı (1890-1954) Halkın Sesi Gazetesi sahibi ve başyazarı

DERNEĞİN AMACI VE KONULARI

Madde 2-

 1. a. Basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkını sağlamaya yönelik her türlü gazetecilik faaliyetini desteklemek, bu hakları engellemeye yönelik girişimlere karşı gazetecileri savunmak, davalarına taraf olmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler nezdinde bu hakların savunulması yönünde her türlü girişimde bulunmak.
 2. Türkiye ve yurt dışında temsilcilikler açmak ve üye kabul etmek. Ulusal ve uluslararası nitelikte meslek sorunlarını, özgürlük ihlallerini incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için diğer meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak, dayanışmayı örgütlemek.
 3. Medya sektöründe, kamu ve özel kuruluşlarda gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanlarla çalıştıranları bir araya getirmek, sektör çalışanlarının mesleki, ekonomik ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve dayanışmayı artırmak.
 4. Toplumun bilgi alma hakkı önündeki baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek. İfade ve basın özgürlüğünü savunmak.
 5. Mesleği temsil etmek, toplum içinde onur ve değerini artırıcı yönde faaliyetlerde bulunmak.
 6. Gazetecilik mesleğinin kişisel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek için evrensel basın meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek. Kişilerin onurunu ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak için yasal girişimlerde bulunmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
 7. Toplumsal yaşamın her alanında hak temelli ya da hak odaklı gazetecilik, esas itibariyle insan haklarına duyarlı gazeteciliği savunmak.

 

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3-

 1. Basın özgürlüğünü, mesleğe ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin onurunu korumak, bunların gelişmesine yardım etmek.
 2. Basın özgürlüğünün savunulması ve mesleki sorunlara çözüm üretmek için kamu ve özel kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimlerle, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak. Uluslararası alanda mesleği temsil edebilmek için uluslararası basın örgütlerine üye olmak, üst kurullarda temsil sağlamak.
 3. c. Üyelerin mesleki ve ekonomik/yaşamsal koşullarını iyileştirmek için vakıf, iktisadi işletme kurmak.
 4. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla, lokal, sosyal tesis, kamp ve konaklama tesisi kurmak, her türlü yapı ve arsa almak, satmak, kiralamak. Yurt içinden ve dışından ayni ve nakdi bağış almak, yardım toplamak ve gelir temin etmek. Gelir getirici taşınır ve taşınmaza bedeli karşılığı veya bağış karşılığı sahip olmak, inşaat yapmak.
 5. Meslekte toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak, kadın gazetecilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve medyadaki eril dilin değişmesi için çaba göstermek.
 6. Engelli meslektaşlarımızın daha uygun koşullarda çalışabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine çalışmak.
 7. Mesleki istihdamın gelişmesi, sektöre nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası alanda iletişim fakülteleri, iletişim meslek liseleri ve benzeri eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak. Kurs, konferans, eğitim gibi etkinlikler düzenlemek.
 8. Derneği temsil etmek üzere diğer meslek kuruluşlarının toplantılarına, özel gün ve törenlerine katılmak.

ı. Üyelerin sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlarda bulunmak.

 1. Mesleği geliştirmek, üyelerle dayanışmayı artırmak ve sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla toplantı, seminer, konferans, gezi, yarışma, piyango, balo düzenlemek, sergi açmak. Gazete, dergi, kitap broşür yayınlamak, internet yayıncılığı, tv ve radyo yayını yapmak, stüdyo kurmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak.
 2. Başarılı gazetecilerin çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla her yıl Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Teşvik Yarışması, Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ve Şakir Süter Gazetecilik Yarışması vb. yarışmalar düzenlemek. Çerçevesi yönetim kurulunca belirlenecek yönergelerle Hasan Tahsin Basın Meslek Hizmet Ödülü, İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Ödülleri vermek ve meslek büyüklerinin adına etkinlikler düzenlemek.
 3. k. Basın mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının motivasyonunu artırıp çalışmalarını değerlendirmek amacıyla uygun görülen kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler (yarışma, sergi, konferans, panel vb.) düzenlemek.
 4. Tüzük hükümlerini ihlal eden, mesleğin onuru ve saygınlığıyla bağdaşmayan, meslek etik kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeleri yönetim kurulu kararıyla Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kuruluna sevk etmek. Üye olmayanların meslek ilkelerine aykırı yayın ve davranışları için de yayıncılara ve yayın organlarına karşı gerekirse yasal yolları da kullanarak uyarıda bulunmak.
 5. Derneği temsil etmek üzere Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Basın Vakfı, Basın Konseyi ve diğer meslek kurum ve kuruluşlarının meslekle ilgili toplantılarına, özel gün ve törenlere katılmak, yönetim kurulu onayıyla bunlarla ilgili gerekli harcamaları yapmak.
 6. Mesleki alan ile ilgili temel hak ve özgürlükler çerçevesinde Anayasa’nın, 4721 Sayılı TMK ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve uluslararası sözleşmelerde verilen diğer hak ve yetkileri kullanmak

 

BÖLÜM 2

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 4 – Cemiyetin iki türlü üyesi vardır:

1-Asıl üyeler

2- Onursal Üyeler

1-)ASIL ÜYELER:

 1. Haber, yorum, köşe yazısı, fotoğraf ya da görüntülerle haber programlarının medya niteliğindeki kitle iletişim araçlarında (Gazete, dergi, televizyon, radyo, haber ajansı, görüntü ya da fotoğraf ajansı, internet) yayınlanmasını sağlayarak, toplumun aydınlanmasına katkıda bulunan; muhabir, foto muhabiri, kameraman, gazeteci yazar, haber yorumcusu, haber programı sunucu ve yapımcıları “gazeteci” niteliği taşır.

Bu kapsamda haber, yorum ve köşe yazılarının yayına hazırlanmasını sağlayan; gazete, dergi ve televizyon sahipleri, genel yayın yönetmenleri, bölge müdürleri, haber koordinatörleri, haber müdürleri, istihbarat şefleri, editörler, redaktörler, sayfa tasarımcıları, karikatüristler ve düzeltmenlerle, haber montajı yapanlar ile özel ve kamu kuruluşlarının basın danışmanlıklarında haber, fotoğraf ya da görüntü birimlerinde çalışanlar bu tanımın içindedir. Üyelik için bu tanım dikkate alınır. Bu işleri meslek olarak benimsemeyenler ya da geçimini her ne ad altında olursa olsun başka işlerden sağlayanlar “gazeteci” tanımına girmez.

 

 1. Medya kuruluşları (Gazete, dergi, televizyon, radyo, haber ajansı, görüntü ya da fotoğraf ajansı, internet) ve basın danışmanlıklarının “gazeteci” niteliğindeki görevlerinde çalışanlar ile gazete, dergi, televizyon, haber, fotoğraf ve görüntü ajansı sahiplerinden en az lise mezunu olanlar asıl üyeliğe kabul edilebilir. 212 sayılı kanunla değişik 5953 sayılı Basın Yasası hükümlerine tabi çalışan gazeteciler mesleğe başlangıç tarihlerinden itibaren 4 yıl, söz konusu yasa kapsamında çalışmayan gazeteciler ise 6 yıl fiilen gazetecilik yapmaları halinde üyelik başvurusunda bulunma hakkı kazanır. İletişim fakültelerinin gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo ve televizyon, yeni medya bölümlerinden mezun olanlarda ise bu süre 5953 sayılı yasa hükümlerine bağlı çalışan gazeteciler için 3 yıl, adı geçen yasaya tabi olmayan gazeteciler için ise 5 yıla düşürülür. Basın danışmanlarının üyeliğe kabulü için, bu görevlerinden önce fiili olarak bir medya kuruluşunda yukarıda belirtilen sürelerde gazeteci olarak görev yapmaları şartı aranır.
 2. Gazetecilik dışında işi olanlar ya da geçimini başka mesleklerle sağlayanlar ile emekli olup meslekten ayrılanlar İGC’ye üye olamaz.
 3. Meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunanların üyelik başvuruları diğer tüm kriterleri sağlasalar bile kabul edilmez.
 4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Basın İlan Kurumu şube müdürleri, iletişim fakültelerinin dekanları, İzmir’de görev yaptıkları süre içerisinde “konuk üye” olabilirler, ancak genel kurullarda oy kullanamazlar. Bu görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri de sona erer. Müktesep hakkı olanlar bunun dışındadır.

2) ONURSAL ÜYELER

 1. Özgür gazeteciliğe, basın mesleğine veya derneğin gelişmesine, ülkenin düşün, bilim ve sanat hayatına önemli katkıları olanlar derneğe “onursal” üye olarak kabul edilebilir.
 2. Onursal üyenin oy hakkı yoktur
 3. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.
 4. Onursal üyelerin sayısı asıl üye sayısının yüzde 5’ini geçemez.
 5. Onursal üyelik için karar, yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alınır. Onursal üyelik hakkı, verildiği usulle geri alınabilir.

DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 5- İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneğine üye olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Yabancı bir devletin hizmetinde olmamak
 3. Dernekler Kanunu’na ve dernek tüzüğüne göre kabule engel bir hali bulunmamak
 4. Kısıtlı olmamak
 5. Askerlik hizmetini yapıyor olmamak

 

 1. Türk Ceza Kanunu’na göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 2. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin amaçlarına ve konusuna benzer amaçlar ve konularda faaliyet gösteren ve İzmir’de merkezi veya şubesi bulunan başka bir derneğe üye olmamak. (Gazeteciler sendikalarıyla, basın mesleğinin ihtisas dallarına uygun olarak kurulan dernekler bu hükmün dışındadır.
 3. Kamu sektöründe çalışıyorsa, mensup olduğu müessesenin kanununda bir derneğe üye olmayla ilgili bir yasak bulunmamak, bulunuyorsa gerekli izni almak.
 4. Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olmamak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzayı kötüye kullanmak, tehdit, şantaj, cebir, hileli iflas, taksirli iflas, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma ya da öteki yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak, genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranış içinde bulunmamak.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU

Madde 6 – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. maddelerindeki nitelikleri taşıyanlar, derneğe asıl üye olmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde en az 10 yıllık İGC üyesi 3 kişinin “olumlu ve ıslak imzalı” görüşünün bulunması şarttır. Seçici kurul üyeleri aday öneremezler.

Başvuru dilekçesinde 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, varsa basın kartının fotokopisi ve tüzüğün 5. maddesinin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir.

Başvuru dilekçesi, istenen diğer tüm belgeler tamamlanmış ise gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

Üye adayı, başvuru dilekçesi ile birlikte gerekli tüm bilgileri içeren beyannameyi vermek zorundadır. Başvuru sahibinin dilekçesinin kabul tarihinden itibaren 7 gün içinde fotoğraflı beyannamesi dernek binasındaki ilan tahtasında ve/veya İGC’nin resmi internet sitesinde 30 gün askıda kalır.

Bu süre zarfında dernek üyeleri, üye adayları hakkında itirazda bulunabilirler. İtirazlar, yazılı olarak yönetim kuruluna yapılmak zorundadır ve gizli tutulur. İmzasız olan itirazlar işleme konmaz.

Süre dolunca başvurular, yönetim kurulu tarafından seçici kurula gönderilir.  Üyelik için kurul üyelerinden en az 7’sinin “kabul oyu” şartı aranır. Seçici kurulun asıl üye adayı için verdiği kabul veya ret yönündeki tavsiye kararı yönetim kurulunca değerlendirilir.

Yönetim kurulu, aday üyenin asıl üyelik için yaptığı başvuruyu olumlu veya olumsuz karara bağlayarak, karar defterine işler. Sonuç, 30 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞE KAYDOLMA:

Madde 7 – Dernek üyeliğine kabul edilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatlarını ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde giriş aidatlarını mazeretsiz ödemeyenlerin üyelik hakkı düşer ve 1 yıl yeniden başvuramazlar. Giriş aidatını ödeyen üye, dernek üye defterine kaydedilir.

Yönetim Kurulu, üyeliği onaylandıktan sonra üyenin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmek zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8– Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Cemiyet “asıl üyeliğinden” çıkarılma kararı verilir. Asıl üyenin adı, Cemiyet üye kayıt defterinden silinir. Yönetim Kurulu, üyeliği silinen asıl üyenin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, üyeliğin sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmek zorundadır.

Üyeliğin sona erme nedenleri;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dernekler Bölümü’ne, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na ve İGC tüzüğüne göre üye olma vasıflarını ve koşullarını yitirenlerin, (eklenecek )

Dernekten istifa edenlerin,

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin Meslek İlkeleri İzleme ve Disiplin Kurulu tarafından “Dernek’ten ihracına karar verilen ve yönetim kurulu tarafından ihracı onaylanan” üyelerin,

Posta veya dijital iletişim kanallarıyla birer ay arayla yapılan yazılı iki uyarıya karşın yıllık aidatını ödemeyenlerin üyelikleri sona erdirilir. Bir yıl ve üzerinde işsiz kalan dernek üyeleri için bu madde uygulanmaz.

Kayıtları silinenlerin genel kurula itiraz hakları vardır. İtiraz, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde, ilk genel kurul gündemine konulmak üzere ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu da itirazı genel kurul gündemine koyar.

Kayıtları silinenler, genel kurul kararına kadar dernek faaliyetlerine katılamazlar ve bu süre içinde hiçbir hak iddia edemezler.

Üyelik haklarını kaybedenler, bu tarihe kadar olan tüm borçlarını derneğe ödemek zorundadır.

Dernek üyesi iken askerlik görevini yapmaya başlayanların üyelikleri dondurulur ve terhis belgelerini dernek yönetim kuruluna verdikleri tarihten itibaren üyelikleri yeniden başlar. (eklenecek)

SAKLI HAKLAR

Madde 9 – En az 20 yıl dernek üyeliği yapmış ve meslekte en az 20 yıl çalışmış emekli cemiyet üyelerinin dernek üyeliği, tüzüğün 4. Maddesine uymasalar dahi; aidat ödemeleri ve basın mesleğiyle bağdaşmayacak bir iş yapmamaları halinde devam eder.

 

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10– İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin organları şunlardır:

 1. a) Genel kurul
 2. b) Yönetim kurulu
 3. c) Denetleme kurulu
 4. d) Meslek İlkeleri İzleme ve Disiplin Kurulu
 5. e) Seçici Kurul
 6. f) Şeref divanı

Bir asıl üye; yönetim kurulu, denetleme kurulu, meslek ilkelerini izleme ve disiplin kurulu ve seçici kuruldan sadece birine seçilebilir. Bu kurullardan iki veya daha fazlasına seçilmiş olan üye birini tercih etmek zorundadır.

Asıl üyeler derneğin organlarında yalnızca kendilerini ve ailelerini ilgilendiren konularda öneride bulunamaz ve oy kullanamazlar.

Organlara üye seçiminde asıl ve yedek üyeler oy sırasına göre sıralama yapılarak Genel Kurul Başkanlık Divanınca tespit ve ilan olunur.

Her organın üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Organlarda boşalma oldukça, yedek listelerdeki üyeler en fazla oy almış olanlardan başlanarak, Yönetim Kurulu tarafından sırayla göreve çağrılır.

Dernek organlarına seçilen üyelerin üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde üyelikleri düşer, yerlerine yedek üye çağrılır.

 

GENEL KURUL

OLAĞAN GENEL KURUL

Madde 11- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 (üç) yılda bir yapılması zorunludur.

Dernek genel kurulu üç yılda bir İzmir’de mart ayı içinde toplanır. Birbirini takip eden 2 (iki) gün devam eder. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası ile gelecek dönem tahmini bütçenin onaylanması ilk gün gerçekleştirilir; ikinci gün ise organların seçimleri yapılır.

Olağan genel kurullarda üye tam sayısının onda birinin (1/10) imzasıyla tüzük değişikliği maddesi gündeme eklenir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 12– Yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üye tam sayısının beşte birinin (1/5) yazılı, gerekçeli ve ıslak imzalı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği isteği için de üye tam sayısının onda birinin (1/10) ıslak imzası şarttır.

Yönetim kurulu olağanüstü genel kurul için çağrı yapmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine İzmir Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına başvurulur. İzmir Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına göre görevlendirilen 3 (üç) üye genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

Bu şekilde karar alınması olağan genel kurul toplantısı yerine geçmez.

Olağanüstü toplantılarda gündem çağrı konusundan ibaret olur, başka konular görüşülüp karara bağlanamaz.

Olağanüstü genel kurul kararı alındığı günden itibaren üye kaydı dondurulur. Genel kurulun yapılmasının ardından yeniden üye kaydına başlanabilir.

Olağanüstü genel kurul bir gün içinde yapılır. Seçimsiz olağanüstü genel kurulda, açık oylama yöntemi uygulanır. Yönetim organlarının seçileceği olağanüstü genel kurullarda ise oylama gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Madde 13–

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin güncel listesini düzenleyerek genel kuruldan en az 15 gün önce web sitesinde yayınlar. Üyelerin, genel kurula katılma hakkını kazanabilmek için genel kuruldan önce üye aidatını ödemesi şarttır.
 2. Genel kurul kararı, üyelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi iki yerel gazetede ilan edilmek suretiyle ve Cemiyet’in kendi internet sitesinde duyurulur, ayrıca üyelere elektronik posta yoluyla bildirilir.
 3. İlk çağrıda, salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
 4. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 günden az, 60 günden çok olmaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma gerekçeleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı yerlerde yeniden duyurulur.
 5. İkinci toplantının, geri bırakıldığı tarihten itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ertelenen ikinci toplantıya, b fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
 6. Genel kurul toplantısı resmi makamların açıkladığı mücbir sebepler dışında bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 14– Genel kurul, derneğin asıl üyelerinin salt çoğunluğunun (üyelerin yarıdan bir fazlası), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Aidat borcu olmayan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. (eklenecek)

Genel Kurul’un toplanması için salt çoğunluk sağlanmamışsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve Dernekler Yasası’nın ilgili hükümleri uygulanır.

TOPLANTI USULÜ

Madde 15- Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkanvekili ve dört katip seçilir. Başkanlık divanı üyelerinin seçimi, ayrı ayrı ve açık oyla yapılır.

Mevcut yönetim ve denetleme kurulunda yer alanlar ile aday listelerin yönetim ve denetim kurullarında yer alanlar, genel kurul başkanlık divanına aday olamaz ve seçilemezler. Toplantıyı genel kurul başkanı yokluğunda başkanvekili yönetir.

Katipler, toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkanvekiliyle birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir ve bunlar kanuni süre içinde dernek arşivinde saklanır.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısıyla ilgili tüm kanuni işlemleri yapmak ve tamamlamakla yükümlüdür.

GENEL KURUL KARARLARI

Madde 16– Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ayrıca toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak ek gündem önerileri getirilebilir. Ek gündem önerileri divan başkanlığınca oylamaya sunulur. Kabul edilen önergeler gündeme eklenir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildikten sonra ek gündem önerisi alınmaz.

Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt oy çokluğuyla alınır.

Ancak, birlik ve federasyon kurma, birlik ve federasyona katılma ve kanunların izin verdiği hallerde uluslararası mesleki teşekküllere katılma veya bunlardan ayrılma, derneğin taşınmaz mallarının ipotek edilmesi veya bu işlemlerle ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi kararlar genel kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin (2/3) olumlu oy vermesiyle alınır.

Dernek taşınmaz mallarının satılması veya devri için genel kurul toplantısında hazır bulunanların dörtte üçünün (3/4) olumlu oyu gereklidir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabilir, vekalet geçerli değildir. Tüzükte değiştirilecek maddeler, genel kuruldan 15 gün önce kurumun resmi web sitesinde duyurulur.

Dernek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle ilgili karar, tüzükteki özel maddede yazıldığı şekilde alınır.

ORGANLARIN SEÇİMİ:

Madde 17– Genel kurul; yönetim, denetleme, meslek ilkeleri izleme ve disiplin ve seçici kurullarını gizli oy, açık sayım usulüyle 3 yıl için seçer.

Gizli oydan maksat, üyenin oyunu, tek başına olacağı kapalı bir yerde hazırlama ve zarfa koyma hakkıdır.

Olağanüstü genel kurulda seçilen kurullar üç yıllık olağan sürenin kalan bölümünü tamamlarlar.

Süresi dolan üye, aynı kurula veya başka bir kurula yeniden seçilebilir. Seçimler başkanlık divanının gözetiminde yapılır.

Sayım, genel kurul tarafından seçilen ve beş üyeden oluşan bir sayım kurulunca, başkanlık divanının gözetiminde yapılır. Sayım kurulu, seçimlerin sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve oy pusulalarıyla birlikte başkanlık divanına teslim eder.

Yönetim ve denetleme kurullarına aday olanlar sayım kuruluna seçilemezler.

Oy pusulaları renkli kâğıda basılır. Seçime katılan her aday için farklı renklerde basılmış olması şarttır. Oy pusulalarının rengi, genel kuruldan önceki dönemin denetleme ya da disiplin kurulu başkanı gözetiminde kurayla belirlenir.  Oy pusulalarının, yönetim kurulunun hazırlatacağı ve başkanlık divanının dağıtacağı dernek mührünü taşıyan zarflara konularak oy sandığına atılması zorunludur. Mühürsüz zarflardaki oylar hükümsüzdür. Oy pusulalarında sadece seçim yapılacak organlara aday olanların adları bulunabilir.

Organlara seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde oy pusulalarında sondan başlanarak, fazla sayıdaki ad sayımda hesaba katılmaz. Organların üye tam sayısının yarısından bir fazlası kadar aday bulunmayan oy pusulaları da hangi organ için bu yeter sayıyı bulamamışsa o organ için geçersizdir.

Oy pusulalarına yedek üyeler için bu organın asıl üye sayısı kadar üye adı yazılır. Organlara seçilecek asıl üye sayısı kadar en çok oy olan üye, asıl üye olur.  Yedek üye listesinden organlara seçilecek asıl üye sayısı kadar en fazla oy alan üye de yedek üye olur. Organlarda yedek üye seçiminde de asıl üye seçimindeki usul uygulanır.

Seçimlerde eşit oy alan üyeler arasında Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca kura çekimi yapılır ve sıralama kura sonucuna göre ilan edilir.

Haklarında, en az kınama cezası verilecek bir suçtan dolayı soruşturma açılmış olanlar, bu konuda tedbir kararı olması halinde o dönem için veya haklarında en az kınama cezası kesinleşmiş olanlar beş yıl süreyle dernek organlarına seçilemezler. Genel kurul, bu tedbiri kaldırabilir.

Organlara seçilen, ancak seçim yeterliliğini sonradan kaybeden üyelerin organlardaki üyelikleri düşürülür ve yerlerine yedekleri çağrılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek organlarını seçmek
 2. Tüzüğü değiştirmek
 3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek veya etmemek
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek
 5. Tüzüğün 3’üncü maddesinin “d” bendindeki amaçları gerçekleştirmek için yönetim kurulunca hazırlanan tasarıları veya üyelerce verilen teklifleri görüşüp karara bağlamak
 6. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın veya devir alınması, kiralanması, var olan taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi, devri ve kiralanması, takas edilmesi, bankalardan kredi alınması konusunda karar ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek
 7. Derneğin feshine ya da tasfiyesine karar vermek (eklenecek)
 8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen üyelik giriş ve yıllık üye aidat miktarları ve ödeme tarihlerine dair öneriyi karara bağlamak.
 9. Disiplin kurulunun üyelikten sürekli çıkarma ve yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak
 10. Daha önce ihraç edilmiş olup, üyelik genel şartlarını kaybetmeyen üyelerin derneğe yeniden üye kabul edilme talebiyle yönetim kuruluna yaptıkları başvuruları karara bağlamak
 11. Derneğin amaçlarını yerine getirmek için yapılan teklif ve tasarıları karara bağlamak ve yönetim kuruluna görev ve yetki vermek
 12. Kanunların ve tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevleri yerine getirmek ve verdiği yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 19- Yönetim kurulu 11 üyeden oluşur. 11 de yedek üye bulunur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir mali sekreter ve bir genel sekreter yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu, aynı kişiyi üst üste iki dönem olmak üzere toplam 6 yıldan (kesintisiz altı yıl) fazla başkan seçemez. Bu sürenin dolmasından sonra araya en az bir olağan seçim dönemi girmesi koşuluyla aynı kişi sonraki seçim dönemlerinde yeniden başkan olarak görev alabilir.

Başkan derneği temsil eder, yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekalet eder.

Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı yazışmaları ve idari görevi yürütürler.

Mali sekreter, mali görevlerden sorumludur. Her türlü finansal faaliyet ve harcamaları takip eder ve gerekli belgeleri başkanla birlikte imzalar.

Yönetim kurulunun tüm çalışma ve faaliyetlerinden, kurul üyeleri ortak sorumludur.

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Üyeler, kendileriyle ilgili konuda oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu tespit edeceği günlerde toplanır. Toplantı sürelerinin arası bir ayı geçemez.

Toplantıya üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği, yönetim kurulunun kararıyla düşer. Bu karar, üyeye 7 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar karar defterine işlenir ve toplantıda bulunan üyelerce imzalanır.

Yönetim kurulunun aldığı kararlara katılmayanlar, karar defterine imzalı muhalefet şerhi koydukları takdirde, o karardan sorumlu tutulmazlar.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 20- Yönetim kurulu üye sayısı, eksilmeler nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine İzmir Sulh Hukuk Hakimliğinin kararına başvurulur. İzmir Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına göre görevlendirilen üç üye genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21– Yönetim kurulu, kanunların, dernek tüzük ve yönetmeliklerinin ve genel kurulun kendisine verdiği yetkileri kullanır, görevi yürütür. Derneğin amaçlarına ulaşması için çalışmalar yapar.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tüzüğün 2. Maddesine uygun faaliyetlerde bulunmak
 2. Meslek onurunun korunmasını, mesleğin amaçlarına uygun olarak madde 3-a’da tanımlanan şekilde yapılmasını sağlamak.
 3. Sosyal yardım yönetmeliği hazırlamak, İGC bütçesinin olanakları dahilinde üyelere sosyal yardımlarda bulunmak.
 4. Derneği temsil etmek veya gerekli durumlarda üyelerinden birine ya da birkaçına temsil yetkisi vermek.
 5. Genel kurulu toplamak, gerekiyorsa gündeme tüzük değişikliğini eklemek, genel kurula sunulacak faaliyet ve hesap raporunu hazırlamak, gelecek döneme ait bütçeyi, derneğin amaçlarına uygun tasarıları hazırlayarak genel kurula sunmak.

 

 1. Derneğin gelir-gider ve demirbaş hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.
 2. Mesleki gelişmeler ve sorumluluklar konusunda dernek üyelerine yol göstermek, bilgi vermek.
 3. Dernek mallarını idare etmek, gerektiğinde kiraya vermek, taşınmaz mallarla ilgili olarak genel kurulun vereceği yetkileri kullanmak.

ı. Derneğin ücretli personelinin özlük işlerini düzenlemek.

 1. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında Seçici Kurul ve Disiplin Kurulu’nun vereceği önerileri değerlendirerek karar vermek.
 2. Disiplin kurulunun verdiği tavsiye kararlarını değerlendirerek karara bağlamak.
 3. Dernek amblemini tespit etmek, rozet yaptırmak ve üyelere ilişkin kararları düzenleyip bilgilendirme yapmak.
 4. Gerektiğinde eğitim ve araştırma, basın-yayın, sosyal işler ve tesisler, gelir ve organizasyon, dış ilişkiler komiteleri kurmak, bunlarla ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
 5. İzmir Bayram Gazetesini çıkarmak ve gerektiğinde başka yayınlar yapmak.
 6. Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması başta olmak üzere, derneğin amaçlarına uygun diğer yarışmaları düzenlemek, ödüller vermek.
 7. Derneğin amaçlarına uygun seminerler, konferanslar, toplantılar, geziler, eğlenceler, piyangolar düzenlemek.

ö. Kanun ve tüzük gereğince verilen izin ve yetki dahilinde dernek adına iktisadi girişimlerde bulunmak, derneğe yapılan bağışları kabul etmek, sosyal amaçlı bağışlarda bulunmak.

 1. Derneği mahkeme ve resmi dairelerde temsil etmek, savunmak ve yönetim kurulu kararıyla müdafi tayin etmek, hukuki danışmanlık hizmeti almak.
 2. Evrensel meslek ilkeleri ve meslek onurunu her koşulda ve ortamda savunmak, yasal girişimlerde bulunmak.
 3. Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 45 (kırkbeş) gün içinde dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin isim ve soyadlarını, mesleklerini ve adreslerini derneğin merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmek. Üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesinin yukarıda belirtilen bilgilerini kırk beş (45) gün içinde derneğin merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirilmek.

ş. Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU

Madde 22– Denetleme kurulu üç asıl üyeden oluşur. Üç de yedek üyesi vardır. Denetçiler ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçerler. Denetçiler gerekli gördükleri hususlarda bilgi almak için yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23– Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek hesaplarını, bunlarla ilgili belge ve defterleri altı ayı geçmeyen aralıklarla incelemek ve denetlemek, denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna vermek ve toplandığında genel kurula sunmak.
 2. Kanunların ve tüzüğün gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
 3. Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

MESLEK İLKELERİNİ İZLEME VE DİSİPLİN KURULU

Madde 24– Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 15 yıllık cemiyet üyeliği kıdemine sahip 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.  Kurulun içinde, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği iki üye doğal üyedir. Böylece kurulun çalışmaları 9 kişi ile yürütülür. Kurul gerekli gördüğü hallerde hukuki danışmanlık alır.

Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu ilk toplantısında 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 yazman seçer. Kurul salt çoğunlukla toplanır. Başkanın bulunmadığı toplantıları başkan yardımcısı yönetir. Başkan veya başkan yardımcısından en az birinin bulunmadığı toplantılarda karar alınamaz. Kararlar gizli oy ve kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

İGC Yönetim Kurulu’ndan yazıyla başvurarak izin almadan ya da hastalık gibi mazereti bulunmadan art arda üç toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden düşer.

Boşalan asıl üyelikler yerine Genel Kurul’da en çok oy alan yedek üyelerden başlanarak göreve çağrılır.

 

MESLEK İLKELERİNİ İZLEME VE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25– Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Dernek üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklar ile cemiyetin itibarını zedeleyecek davranışları incelemek.
 2. Gazeteciliğin evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak davranış ve eylemlerle, meslek haysiyet ve şerefiyle ilgili konulardaki şikayetleri karara bağlamak.
 3. Dernek amaçlarına, ilgili kurullarca alınan kararlara uymayanlar, üyelik görevlerini yerine getirmeyenler, dernek ve meslek aleyhine faaliyet gösterenler, tüzüğe aykırı hareket edenler, meslek onur ve saygınlığıyla bağdaşmayan hareketlerde bulunanlar hakkında soruşturma yaparak gerekli kararları almak.
 4. Tüzüğün 5-i maddesine aykırı hareket edenler hakkında soruşturma yapmak ve karar vermek.
 5. Kurul gazeteciliğin temel ve evrensel ilkelerine aykırı bir davranış ya da etik bir ihlal durumunda konuyu değerlendirmek üzere kendiliğinden toplanabileceği gibi şikayet, başvuru veya yönetim kurulunun talebi doğrultusunda da harekete geçebilir.
 6. Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu dernek üyelerinin yanı sıra asıl mesleği gazetecilik olmasa bile gazete, televizyon ve radyo ile dijital medyada habercilik ve veya yorumculuk yapanlarla ilgili re’sen harekete geçebileceği gibi şikayet ve başvuruları da değerlendirebilir. Gerekirse bu kişiler hakkında yasal girişimde bulunulması için yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.
 7. Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu, dernek üyelerinin okuyucu-izleyici-dinleyici ile olan ilişkilerinin yanı sıra, birbirleri ve çalıştıkları kurumlarla olan ilişkilerini de takip eder ve kararlarında Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde yer alan mesleki ve etik ilkeleri göz önünde bulundurur. Bu ilkeler şunlardır:

Gazeteci, halkın bilgi edinme hakkı uyarınca haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan mesleki ve etik ilkeleri göz ardı edemez. Dernek üyeleri bu bildirgeye göre özetle:

Gerçekleri çarpıtmadan aktarır.

Başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği ve farklılıklara saygıyı savunur.

Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.

Bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını ve inançsızlıklarını saldırı konusu haline getirmez, küçümseyemez, alay edemez.

Kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlayamaz. Kaynak açık olmadığında yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarılarda bulunur.

Halkın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için izin verilmedikçe, kimsenin özel yaşamının gizliliğini ihlal edemez.

Yayınlarıyla ilgili her yanlışı en kısa sürede düzeltir ve gerektiğinde özür diler.

Cevap hakkına, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir biçimde yapılması kaydıyla saygılı olur.

Bilgiye erişim faaliyeti sırasında ve sosyal medyada kimlik gizleme gibi yanıltıcı yöntemler kullanamaz.

Bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi ve manevi menfaat sağlayamaz.

Mesleğini reklamcılık ve halkla ilişkilerle karıştıramaz. İlan-reklam kaynaklarından maddi çıkar sağlayamaz.

Hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgi ve belgeleri kendi yararına kullanamaz.

 

 

MESLEK İLKELERİNİ İZLEME VE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMASI

Madde 26–  Yönetim Kurulu, en az 10 üyenin imzasını taşıyan dilekçeleri Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu’na sevk eder.

Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun sevk ettiği dilekçeleri gündemine almak ve karara bağlamak zorundadır.

Kurul, şikayet ve başvuru dışında yönetim kurulunun kararıyla gönderilen dosya veya 10 imzalı dilekçe üzerine ya da kendi gerek gördüğü olaylarda en geç 15 gün içinde konuyu gündemine alır, tanıkları dinler, gerektiğinde yüzleştirme yapar, belgeleri toplar ve konuyu inceler.

Şikayetler en geç başvuru tarihinden önceki 60 günü kapsar ve yine başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanır.

Üyeler hakkında yapılacak soruşturmalarda isnat olunan husus üyeye yazılı ve açık olarak bildirilir. 15 günlük savunma süresi tanınır. Üye savunmasını yazılı veya sözlü yapabilir.

Kurul 15 günlük süre içinde savunmasını yapmayan üyeye gerekli görürse yeniden 15 günlük süre tanıyabilir. Savunma yapmamakta direnen üye hakkında karar, savunması alınmadan verilir.

Üyenin dernekten istifası, hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmasına ve karar verilmesine engel değildir.  (eklenecek)

Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu, tüzükte yer alan uyarma, kınama, geçici çıkarma ve sürekli çıkarma işlemlerinden biri hakkında tavsiye kararlarında bulunabilir ve 15 gün içinde gerekçeli kararını yönetim kuruluna bildirir.

Kurulun üyeleriyle ilgili aldığı kararların işlemleri yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Meslek İlkeleri İzleme ve Disiplin Kurulu, en geç iki ayda bir toplanır.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 27-

 1. Uyarı: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Yönetim kurulunca bu ceza yazılı olarak üyeye bildirilir.
 2. Kınama: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Ceza üyeye yazılı olarak bildirilir.
 3. Geçici çıkarma: Bu ceza, üyeye, söz ve davranışlarında ağır kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Üyelikten geçici olarak çıkarılma cezası üyeye yazılı olarak duyurulur. Ceza süresince üye, asıl üyelik hakkından yararlanamaz. Ancak tüzüğe ilişkin tüm vecibelerini yerine getirmek zorundadır. Bu ceza, bir yıldan çok olamaz.
 4. Üyelikten çıkarma: Derneğin ve mesleğin adını kullanarak kişisel çıkar sağlayanlar, tüzüğün 5-i maddesine aykırı hareket edenler, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler hakkında dernekten sürekli olarak çıkarma cezası verilir. Ceza üyeye yazılı olarak duyurulur. Yönetim kurulu, gecikmeksizin gereğini yerine getirir. Üyenin adı kayıt defterinden çıkarılır.

Meslek İlkelerini İzleme ve Disiplin Kurulu, tüm kararlarında tüzüğümüzde de yer alan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni dikkate alır.

Tüm kararlar, kurulun karar defterine işlenir ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin resmi web sitesinden duyurulur.

CEZALARIN ARTIRILMASI VE TEDBİR

Madde 28 – Beş yıllık bir dönem içinde, birden çok ceza alan üyeye, aynı nitelikte her yeni suç için bir öncekinden daha ağır disiplin cezası verilir.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

Madde 29 – Sürekli çıkarma cezalarına karşı üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır.

Yönetim kurulu tarafından ilk seçimli olağan genel kurul gündemine konur ve seçim maddesinden önce tartışılarak karara bağlanır. İtirazlar, olağanüstü genel kurul gündemine alınamaz.

Bu yöntem dışında, olağan genel kurula sürekli çıkarma cezası alanlarla ilgili yeniden üyeliğe kabul için başvurulamaz.

Sürekli çıkarma cezası olağan genel kurul tarafından kaldırılan eski üye, üyelik haklarını geri kazanır. Ancak genel kurul tarafından üye yapılan kişiler itirazın yapıldığı genel kurulda oy kullanamaz.

Sürekli çıkarma cezası olağan genel kurulda kaldırılan üye, yönetim kuruluna, dernek hükmi şahsiyetine karşı dava açamaz ve maddi-manevi tazminat talep edemez.

Üyelikten geçici olarak çıkarma cezası bitince üyelik hakları kendiliğinden kazanılır.

Yönetim kurulunun karar ve cezaları kesindir ve hemen uygulanır. Sadece üyelikten çıkarma cezasına bu maddede yazılan usul içinde olağan genel kurula itiraz edilebilir.

SEÇİCİ KURUL

Madde 30– Seçici kurul, derneğe girmek isteyen üyeyle ilgili olarak yönetim kurulunca gönderilen dosyayı inceler, kabul veya ret yönünde tavsiye kararı verir.

Seçici kurul için, genel kurulda dernek üyeliğinde 10 yıl kıdemi olan asıl üyeler arasından dokuz asıl, dokuz yedek üye seçilir. Genel kurulda seçilen 9 üyenin yanı sıra görevlendirilecek 2 yönetim kurulu üyesinin de katılımıyla 11 kişilik seçici kurul oluşur.

Seçici kurulun genel kurul tarafından seçilen üyeleri kendi aralarından bir başkanla bir yazman seçerler.

11 üyeli seçici kurulun en az 9 üyeyle toplanması ve en az 7 oyla kabul veya ret yönünde tavsiye kararı vermesi şarttır. Oylar gizli verilir, açık sayılır.

 

 

ŞEREF DİVANI

Madde 31– Dernek şeref divanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin en yüksek danışma organıdır. 20 yıl dernek üyeliği yapmış üyelerden oluşur.

Dernek şeref divanı yılda en az bir defa toplanır.

Toplantı çağrısı, yönetim kurulu tarafından yapılır.

Divan her toplantı için kendi arasından bir başkan, bir raportör seçer.

Divan, yönetim kurulunun meslek ve dernek faaliyetleriyle ilgili olarak, gerekli gördüğü her konuda görüş, dilek ve önerilerini bildirir.  (Eklenecek)

Yönetim Kurulu Başkanının bir yıllık faaliyetlerle ilgili bilgilendirmesinin ardından denetleme kurulunun mali ve idari raporu okunarak divan üyeleri bilgilendirilir.

Divan başkanı, toplantıda üyelerin meslek ve dernek faaliyetleriyle ilgili olarak önerdikleri konuları tavsiye kararı olarak, yönetim kurulu gündemine alınmak üzere oylamaya sunar.

YARDIMCI KOMİTELER

Madde 32– Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda yardımcı komiteler kurabilir. Komiteler en az beşer kişiden oluşur ve görev süreleri içinde yönetim kuruluna yardımcı olarak çalışır.

Komiteler bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Yönetim kurulu, komitelere yönetim kurulu üyelerinden birini koordinatör olarak atar. Görevden kaynaklanan harcamalar yönetim kurulu kararıyla cemiyetçe karşılanır.

BÖLÜM 4

MALİ VE İDARİ İŞLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 33– Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Üye giriş aidatı 250 TL’dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından önerilen üyelik giriş ve yıllık üye aidat miktarlarını artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
 2. Üye yıllık aidatı 96.00 TL’dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından önerilen üyelik giriş ve yıllık üye aidat miktarlarını artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
 3. Dernekçe düzenlenen gezi, eğlence, balo, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar ve piyangolardan sağlanan gelirler
 4. d. Gayrimenkul kiraları
 5. Kanunların ve tüzüğün tanıdığı diğer tüm faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
 6. Kanunlara uygun olarak alınacak bağış ve yardımlar.
 7. Başta İzmir Bayram gazetesi olmak üzere diğer yayınlardan elde edilecek gelirler.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 34– Dernekçe aşağıda yazılı defterleri

 1. Üye kayıt defteri: Derneğe alınan üyelerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aidat taahhütleri ve üyeyle ilgili diğer gerekli bilgiler bu deftere yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, toplantı tarihi ve sayısı da belirtilmek suretiyle ve sırasıyla bu deftere yazılır. Kararlar en az altı yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.
 3. c. Gelen ve giden evrak defteri: Derneğe gelen ve dernekten gönderilen evrak, tarih ve sırasıyla deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları kanuni süresince dosyalarda saklanır.
 4. Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan ve harcanan tüm paraların alındıkları ve verildikleri yerler, miktarları, tarihleri açık ve düzenli bir şekilde ve sırasıyla bu deftere işlenir.
 5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Derneğin bütçe, kesin hesap ve bilançosuyla ilgili tüm bilgiler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş defteri: Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere yazılır. Demirbaş giriş ve çıkışları da bu deftere işlenmek zorundadır.
 7. Disiplin kurulu defteri: Disiplin kurulunun aldığı tüm tavsiye kararları bu deftere işlenir ve altı disiplin kurulu üyelerince imzalanır.
 8. Seçici kurul defteri: Seçici kurulun aldığı tüm tavsiye kararları bu deftere yazılır. Kararların altı ilgili kurul üyelerince imzalanır.

Bu maddede yazılı tüm defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MALİ İŞLEMLER

Madde 35-Dernek muhasebecisi her ay tanzim edeceği aylık mizanları, yıllık kesin hesap raporlarını ve bilançoyu dernek saymanına verir. Sayman da bunları yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra onaylanmak üzere genel kurula sunar. Denetleme kurulu, dernek hesaplarını, makul bir süre önceden yazılı haber vermek şartıyla her zaman kontrol edebilir. Yönetim kurulu gerek bu kontrollerde gerekse genel kurula sunulacak denetleme kurulu raporu için denetleme kuruluna istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.

Dernek parasının, günlük ihtiyaçlar için dernek kasasında tutulacak ve yönetim kurulunca günün şartlarına göre tespit edilip karar defterine geçirileceği kısmı hariç, bankaya yatırılması zorunludur. Bankadan para çekilmesi, imza sirkülerinde adı ve imzaları bulunan ve dernek yönetim kurulunca tespit edilecek üç üyeden ikisinin imzasıyla olur. Bu imzalardan birinin dernek saymanına ait olması şarttır.

Dernek harcamaları yönetim kurulunun karar ve bilgisi altında usulüne uygun olarak yapılır.

Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır, giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında Maliye Bakanlığı’nca bastırılan alındı belgeleri kullanılır. Maliye Bakanlığı’ndan yazılı istemde bulunulmasından sonra 30 gün içinde alındı belgesi sağlanamaması halinde, dernek özel olarak alındı belgesi bastırarak merkezinin bulunduğu dernekler birimine  onaylatıp kullanır. Maliye Bakanlığı’ndan resmi alındı belgesi sağlandığında, özel alındı belgesi kullanılamaz. Alındı belgesinde ödemede ve bağışta bulunanın açık kimliği, adresi ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu belirler ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

 

BÖLÜM 5

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

DERNEĞİN FESHİ

Madde 36

 1. Derneğin kendiliğinden sona ermesi (İnfisah)
 2. Genel kurul kararı ile
 3. Mahkeme kararı ile

a- İnfisah(Derneğin kendiliğinden sona ermesi )-Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 23 üncü maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin veya Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine sulh hukuk mahkemesince tespit edilir.

b-Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

C-Mahkeme kararı ile

Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Madde 37- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi  ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, dernekçe kurulmuş yardım veya işsizlik sandıklarına ya da benzeri kuruluşlara, dernek üyesi olup da acze düşmüş bulunan basın mensupları için kurulmuş bulunan tesise, bunların hiçbiri yoksa ülkenin tanınmış bir yardım kuruluşuna devrolunur. Taşınmaz malların ve paraların bu madde gereğince hangi kuruluşa devredileceği fesih kararı alınan genel kurulda kararlaştırılır. Derneğin acze düşmesi ve infisahı halinde bu kararı mevcut yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ortak bir toplantı yaparak alırlar.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 38– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 39-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

 

Madde 40-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

 

a-Beyanname Verilmesi 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

b-Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırkbeş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

 

c-Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

d-Yurtdışından Yardım Alma ve Yardım Yapma Bildirimi 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması veya yardım yapması durumunda yardım alınmadan önce ve yardım yapmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” ve “Yurt Dışına Yardım Yapma Bildirimi ve yurtdışına yardım yapma sonuç bildirimini ” mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

e-Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırkbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırkbeş  gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 41-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 42-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 43– İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin 11.10.2023 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurulunda görüşülerek kabul edilen değişiklikleri de içeren  43 (Kırküç) maddeden oluşan bu tüzük, yasal gereklerin yerine getirildiği tarihte yürürlüğe girer.