Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
İletişim +90 232 463 3215
 

TÜZÜK

BÖLÜM 1

KURULUŞ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE KURUCULARI:

Madde 1- “İzmir Gazeteciler Cemiyeti” adı altında İzmir’de bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İzmir’dir. Derneğin kurucuları şunlardır:

a) Ali Şevket Bilgin: İzmir, 1382 Sokak No:7’de oturur. TC vatandaşı, Yeni Asır Gazetesi sahibi ve başmuharriri.

b) Abdi Sokullu: İzmir, 1383 Sokak No:6’da oturur. TC vatandaşı, Yeni Asır Gazetesi muharriri.

c) Asım Kültür: İzmir, Karşıyaka Donanmacı Mah. Nadir Sokak No:5’de oturur. TC vatandaşı, Yeni Asır Gazetesi muharriri.

d) Sırrı Sanlı: İzmir, İnönü Caddesi No:205’te oturur. TC vatandaşı, Halkın Sesi Gazetesi sahibi ve başmuharriri.

DERNEĞİN AMACI VE KONUSU:

Madde 2- Derneğin amacı, basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranları bir arada toplamak, gazetecilerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak-geliştirmek, aralarındaki dayanışmayı artırmak, mesleği temsil etmek-geliştirmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde tedbirler almak ve faaliyette bulunmaktır.

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

Madde 3- İzmir Gazeteciler Cemiyeti, amacını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin haysiyet, şeref ve nezahatini korumak ve bunların gelişmesine yardım etmek.

b) Basın hürriyetinin savunulması için kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar önünde ve her şart altında çalışmalar yapmak.

c) Dernek üyelerine yardımlarda bulunmak ve sosyal yardımlar için gerektiğinde 5253 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği içinde sosyal yardımda bulunmak.

d) Üyelerin sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve dinlenme yerleri kurmak.

e) Dernek üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları mesleki gezilerinde kolaylık sağlamak.

f) Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, yarışmalar, piyangolar, eğlenceler düzenlemek, sergiler açmak, gazete, dergi, kitap, broşürleri yayımlamak ve internet ortamında yayın yapmak.

g) Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerden üye olmayanların da belirli şartlar içinde ve lokalin sosyal üyesi yapılarak faydalanabilmelerini sağlamak.

h) Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak.

i) Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı tüm hakları savunmak.

j) Bölgesel, ulusal ve kanunların izin verdiği ölçüde uluslararası nitelikteki meslek meselelerini incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için diğer meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak, dayanışmayı güçlendirmek.

k) Derneği temsil etmek üzere, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Basın Vakfı, Basın Konseyi ve diğer meslek kurum ve kuruluşlarının meslekle ilgili toplantılarına, özel gün ve törenlere katılmak, bunlarla ilgili gerekli harcamaları yapmak.

l) Cemiyete gelir sağlamak amacıyla bayram gazetesi, özel gün ve etkinliklerde gazete, dergi çıkarmak, internet ortamında yayınlar yapmak.

m) Başarılı gazetecilik çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla her yıl “Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması” ile “İzmir Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Teşvik Yarışmaları” düzenlemek. Yönetim Kurulu kararı ile kuralları Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmeliklerle belirlenecek, “Hasan Tahsin Basın Meslek Hizmet Ödülü”, “İsmail Sivri Çocuk Öyküleri” ve meslek büyüklerinin hizmet ödülü ile ödüllendirilmelerini sağlamak.

n) Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak, gelir temin etmek.

o) Genel kurul kararıyla basın mesleğinde kurulan ya da kurulacak federasyon veya konfederasyonlara katılmak.

ö) Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 4– Derneğin iki türlü üyesi vardır:

A) Asil üyeler

B) Onur üyeleri

A) ASİL ÜYELER: (Sarı basın kartı olmak şartıyla)

a) Gazete, dergi, internet, haber ve fotoğraf ajanslarının gazetecilik niteliğindeki görevlerinde en az iki yıl çalışmış olanlarla çalıştıranlar.

b) Radyo ve TV kurum ve kuruluşlarının yayınla doğrudan ilişkili ve gazetecilik niteliği taşıyan görevlerinde en az iki yıl çalışanlar. Bu kişilerin üyeliğe kabulü için, kuruluşlarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan onay belgesi ve frekans tahsis belgesi almış olmaları ve mensup oldukları radyo ve TV kuruluşlarının günlük haber programı yayını yapmaları şarttır.

c) Radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarında çalışan bölge müdürleri, radyo ve televizyon müdürleri ile yardımcıları ve program müdürleri veya benzeri görevlerde çalışanlar, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü, iletişim fakülteleri dekanları, İzmir Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü, tüzüğün 5’inci maddesindeki nitelikleri taşımaları halinde derneğe üye olabilirler. Bu bentteki sıfatlardan dolayı asil üye olanlar, görevleri devam ettiği sürece veya (a, b ve d) bentlerinde yazılı bir göreve geçtiklerinde üyelik haklarını koruyabilirler.

d) En az iki yıldan beri sarı basın kartı taşımak şartıyla, belirli niteliklerdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde çalışanlar.

B) ONUR ÜYELERİ: Basın mesleğine veya derneğin gelişmesine, ülkenin fikir ve sanat hayatına önemli katkıları olanlar, derneğin onur üyeliğine kabul edilebilirler. Onur üyelerinin sayısı asil üye sayısının yüzde 10’unu geçemez. Onur üyeliği için karar yönetim kurulunda en az üçte iki çoğunlukla alınır. Onur üyeliği hakkı, verildiği usulle geri alınabilir. Dernek eski başkanlarına genel kurul kararıyla “onursal başkanlık” unvanı verilebilir.

DERNEĞE ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 5- İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olmak için gerekli şartlar şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Yabancı bir devletin hizmetinde olmamak.

c) Dernekler Kanunu’na ve dernek tüzüğüne göre kabule engel bir hali bulunmamak.

d) Kısıtlı olmamak. e) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak.

f) Kötü şöhret sahibi olmamak.

g) Gazetecilik niteliğindeki görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak ve sarı basın kartı taşımak.

h) İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin amaçlarına ve konusuna benzer amaçlar ve konuda faaliyet gösteren ve İzmir’de merkezi veya şubesi bulunan bir başka derneğe üye olmamak. (Gazeteciler sendikalarıyla basın mesleğinin ihtisas dallarına uygun olarak kurulan dernekler bu hükmün dışındadır.)

ı) Kamu sektöründe çalışıyorsa, mensup olduğu müessesenin kanununda bir derneğe üye olmayla ilgili bir yasak bulunmamak, bulunuyorsa gerekli izni almak.

i) Dernekler Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 2’nci ve 3’üncü bentlerinde gösterilenlerle, diğer kanunlarda derneklere üye olmayacaklarına dair hükümler bulunan kişiler arasında olmamak. Dernekler Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 4’üncü bendinde gösterilen kişiler de bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU

Madde 6– İzmir Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nün 4’üncü ve 5’inci maddelerindeki nitelikleri taşıyanlar, ikametgahları İzmir’de olmak kaydıyla, derneğe asil üye olmak için başvurabilirler.

Başvuru dilekçesinde iki dernek üyesinin “olumlu ve imzalı” görüşünün bulunması şarttır. Yönetim, denetim, disiplin ve seçici kurul üyeleri aday öneremezler. Başvuru dilekçesinde beş adet renkli vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, sarı basın kartının fotokopisi, gazetecilik mesleğinde iki yıl aralıksız ve kadrolu olarak görev yaptığına dair resmi evrak ve tüzüğün 5’inci maddesinin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir.

Başvuru dilekçesi, istenen diğer tüm belgeler tamamlanmış ise gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

Başvuru sahibinin dilekçesinin kabul tarihinden itibaren yedi gün içinde fotoğraflı beyannamesi dernek binasındaki ilan tahtasında askıya çıkarılır.

Üye adayı bu beyanname için gerekli tüm bilgileri vermek zorundadır. Fotoğraflı üye adaylık beyannamesi yedi gün askıda kalır ve bu süre zarfında dernek üyeleri, üye adayları hakkında itirazda bulunabilirler.

İtirazlar, yazılı olarak yapılmak zorundadır ve gizli tutulur. İmzasız olan itirazlar işleme konmaz. Süre dolunca başvurular yönetim kurulunca seçici kurula gönderilir.

Seçici kurulun asil üye adayı için verdiği üyeliğe kabul veya reddi yönündeki tavsiye kararı yönetim kurulunca değerlendirilir.

Yönetim Kurulu aday üyenin asil üyelik için yaptığı başvuruyu gerekçe göstermeksizin olumlu veya olumsuz karara bağlar. Sonuç 30 gün içinde başvuru sahibine gerekçe göstermeksizin yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞE KAYDOLMA:

Madde 7- Dernek üyeliğine kabul edilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatlarını ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde giriş aidatlarını ödemeyenlerin üyelik hakkı düşer.

Giriş aidatını ödeyen üye, dernek üye defterine kaydedilir. Giriş aidatları, aylık aidatlarla birlikte kanuni sınırları aşmama kayıt ve şartlarıyla 3 yılda bir Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulca onaylanır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8 –Kanunların ve tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik haklarını kaybedenler, tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, üyelik arasındaki dayanışmayı bozanlar ve cemiyetin kamuoyundaki itibarını zedeleyici davranışlarda bulunanlar, dernek üyeliğinden sürekli çıkarılanlar ve dernekten istifa edenler yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Bunların kayıtları silinir ve kendilerine tebliğ edilir. Aylık aidatlarını bir yıl içinde ödemeyen, yönetim kurulunca yapılacak yazılı uyarıya rağmen borcunu bir ay içinde ödemeyenlere, sürekli olarak meslek değiştirenlerin ve durumları Dernekler Kanunu’nun 4’üncü maddesine girenlerin kayıtları da yönetim kurulunca silinir.

Kayıtları silinenlerin genel kurula itiraz hakları vardır. İtiraz, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde, genel kurul gündemine konulmak üzere ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu da itirazı ilk genel kurulda gündeme koyar.

Kayıtları silinenler, genel kurul kararına kadar dernek faaliyetlerine katılamazlar ve süre içinde hiçbir hak iddia edemezler. Üyelik haklarını kaybedenler, bu tarihe kadar olan tüm borçlarını derneğe ödemek zorundadır.

Dernek üyesi iken askerlik görevini yapmaya başlayanların üyelikleri kesilir ve terhis belgelerini dernek yönetim kuruluna verdikleri tarihten itibaren üyelikleri kendiliğinden yeniden başlar.

SAKLI HAKLAR

Madde 9– En az 20 yıl dernek üyeliği yapanların ve meslekte en az 20 yıl çalışmış, emekli cemiyet üyelerinin durumları tüzüğün 4’üncü maddesine uymasa dahi, aidat ödemeleri ve basın mesleğiyle ilgili telif edilemeyecek bir iş tutmamaları halinde dernek üyelikleri devam eder.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10– İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin organları şunlardır:

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetleme kurulu

d) Disiplin kurulu

e) Seçici kurul

f) Şeref divanı

Bir asil üye; yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve seçici kuruldan sadece birine seçilebilir.

Bu kurullardan iki veya daha fazlasına seçilmiş olan üye birini tercih etmek zorundadır.

Asil üyeler derneğin organlarında yalnızca kendilerini ve ailelerini ilgilendiren konularda öneride bulunamaz ve oy kullanamazlar.

Organlara üye seçiminde asil ve yedek üyeler oy sırasına göre sıralama yapılarak genel kurul başkanlık divanınca tespit ve ilan olunur.

Her organın üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Organlarda boşalma oldukça yedekler, yedek listelerde en fazla oy almış olanlardan başlanarak, sırayla aynı organ tarafından göreve çağrılmak suretiyle boşluklar doldurulur.

Dernek organlarına seçilen üyelerin üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde üyelikleri düşer yerlerine yedek üye çağrılır.

GENEL KURUL

Madde 11- Genel kurul derneğin en yüksek ve yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Dernek genel kurulu üç yılda bir İzmir’de mart ayı içinde toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Madde 12- Yönetim kurulunun, denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üye tam sayısının beşte birinin yazılı, gerekçeli ve imzalı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü toplantılarda gündem çağrı konusundan ibaret olur, başka konular görüşülüp karara bağlanamaz. Yönetim kurulu, denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Yönetim kurulu bu çağrıyı yapmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine İzmir Sulh Hukuk Hakimi’nin kararına başvurulur.

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Madde 13– Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 60 günden çok olmaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma gerekçeleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı yerlerde yeniden duyurulur.

İkinci toplantının, geri bırakıldığı tarihten itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslarına göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN TOPLANMASI :

Madde 14– Genel kurul, derneğin asil üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamamışsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel Kurul’un toplanması için yeter üye sayısı sağlanmamışsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkanvekili ve iki katip seçilir. Başkanlık divanı üyelerinin seçimi, ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar alınmadığı takdirde açık oyla yapılır.

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, genel kurul başkanlık divanına aday olamaz ve seçilemezler. Toplantıyı genel kurul başkanı yokluğunda başkanvekili yönetir.

Katipler, toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkanvekiliyle birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir ve bunlar kanuni süre içinde dernek arşivinde saklanır.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısıyla ilgili tüm kanuni işlemleri yapmak ve tamamlamakla yükümlüdür.

GENEL KURUL KARARLARI:

Madde 15- Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak başkanlık divanına bildirilen ve görüşülmesi istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği, birlik ve federasyon kurma, birlik ve federasyona katılma ve kanunların izin verdiği hallerde uluslararası mesleki teşekküllere katılma veya bunlardan ayrılma, derneğin taşınmaz mallarının ipotek edilmesi veya bu işlemlerle ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi kararlar genel kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin olumlu oy vermesiyle alınır.

Dernek taşınmaz mallarının satılması veya devri için genel kurul toplantısında hazır bulunanların dörtte üçünün olumlu oyu gereklidir.

Dernek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle ilgili karar, tüzükteki özel maddede yazıldığı şekilde alınır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabilir, vekalet geçerli değildir.

ORGANLARIN SEÇİMİ:

Madde 16– Genel kurul; yönetim, denetleme, disiplin ve seçici kurullarını gizli oy, açık sayım usulüyle üç yıl için seçer.

Gizli oydan maksat, üyenin oyunu, tek başına olacağı kapalı bir oy yerinde hazırlama ve zarfa koyma hakkıdır.

Olağanüstü genel kurulda seçilen kurullar üç yıllık olağan sürenin kalan bölümünü tamamlarlar. Süresi dolan üye, aynı kurula veya başka bir kurula yeniden seçilebilir. Seçimler başkanlık divanının gözetiminde yapılır.

Sayım, genel kurul tarafından seçilen ve beş üyeden oluşan bir sayım kurulunca, başkanlık divanının gözetiminde yapılır.

Sayım kurulu seçimlerin sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve oy pusulalarıyla birlikte başkanlık divanına teslim eder. Yönetim ve denetleme kurullarına aday olanlar sayım kuruluna seçilemezler.

Oy pusulaları renkli basılmış, bilgisayar, daktilo veya elle yazılmış olabilir. Ancak yönetim kurulunun hazırlatacağı ve başkanlık divanının dağıtacağı dernek mührünü taşıyan zarflara konularak oy sandığına atılmaları zorunludur. Mühürsüz zarflardaki oylar hükümsüzdür.

Oy pusulalarında sadece seçim yapılacak organlara aday olanların adları bulunabilir. Organlara seçilecek asil üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde oy pusulalarında sondan başlanarak fazla sayıdaki ad sayımda hesaba katılmaz.

Organların üye tam sayısının yarısından bir fazlası kadar ad bulunmayan oy pusulaları da hangi organ için bu yeter sayıyı bulamamışsa o organ için geçersizdir.

Oy pusulalarına yedek üyeler için bu organın asil üye sayısı kadar üye adı yazılır. Organlara seçilecek asil üye sayısı kadar en çok oy alan üye asil üye olur. Yedek üye listesinden organlara seçilecek asil üye sayısı kadar en fazla oy alan üye de yedek üye olur.

Organlarda yedek üye seçiminde de asil üye seçimindeki usul uygulanır. Seçimlerde eşit oy alan üyeler arasında Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca kur’a çekimi yapılır ve sıralama kur’a sonucuna göre ilan edilir.

Haklarında en az kınama cezası verilecek bir suçtan dolayı soruşturma açılmış olanlar, bu konuda tedbir kararı olması halinde o dönem için veya haklarında en az kınama cezası kesinleşmiş olanlar beş yıl süreyle dernek organlarına seçilemezler.

Genel kurul bu tedbiri kaldırabilir. Organlara seçilen, ancak seçim yeterliliğini sonradan kaybeden üyelerin organlardaki üyelikleri düşürülür ve yerlerine yedekleri çağrılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17- Genel kurulun görev yetkileri şunlardır:

a) Dernek organlarını seçmek.

b) Tüzüğü değiştirmek.

c) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek veya etmemek.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Tüzüğün 3’üncü maddesinin “d” bendindeki amaçları gerçekleştirmek için yönetim kurulunca hazırlanan tasarıları veya üyelerce verilen teklifleri görüşüp karara bağlamak.

f) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın veya devir alınması, kiralanması, var olan taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi, devri ve kiralanması konusunda karar ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Derneğin feshine ya da tasfiyesine karar vermek.

h) Üyelerden alınacak giriş ve aidat miktarlarını, ödeme tarihlerini tespit etmek.

i) Disiplin kurulunun üyelikten sürekli çıkarma ve yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak.

j) Daha önce ihraç edilmiş olup, üyelik genel şartlarını kaybetmeyen üyelerin derneğe yeniden üye kabul edilmek talebiyle yönetim kuruluna yaptıkları başvuruları karara bağlamak.

k) Derneğin amaçlarını yerine getirmek için yapılan teklif ve tasarıları karara bağlamak ve yönetim kuruluna görev vermek.

l) Kanunların ve tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevleri yerine getirmek ve verdiği yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 18– Yönetim kurulu 11 üyeden teşekkül eder. 11 de yedek asil üyesi bulunur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir mali sekreter ve bir genel sekreter yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu aynı kişiyi üst üste iki dönem olmak üzere toplamda 6 yıldan(kesintisiz altı yıl) fazla başkan seçemez.

Bu sürenin dolmasından sonra araya en az bir olağan seçim dönemi girmesi koşuluyla aynı kişi sonraki seçim dönemlerinde yeniden başkan olarak görev alabilir.

Başkan derneği temsil eder, yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı, yazışmaları ve idari görevi yürütürler. Mali sekreter, mali görevlerden sorumludur. Para alıp vermede gerekli belgeleri başkanla birlikte imzalar.

Yönetim kurulunun tüm çalışma ve faaliyetlerinden, kurul üyeleri ortak sorumludur.

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Üyeler kendileriyle ilgili konuda oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu tespit edeceği günlerde toplanır. Toplantı sürelerinin arası bir ayı geçemez. Toplantıya üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar karar defterine işlenir ve toplantıda bulunan üyelerce imzalanır.

Yönetim kurulunun aldığı kararlara katılmayanlar, karar defterine imzalı muhalefet şerhi koydukları takdirde, o karardan sorumlu tutulamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 19- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul, yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine İzmir Sulh Hukuk Hakimi kanunun gereğini yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20– Yönetim kurulu, kanunların, dernek tüzük ve yönetmeliklerinin ve genel kurulun kendisine verdiği yetkileri kullanır, görevi yürütür. Derneğin amaçlarına ulaşması için çalışmalar yapar.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek onurunun ve düzeninin korunmasını, mesleğin amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak.

b) Sosyal yardım yönetmeliği hazırlamak, üyelere sosyal yardımlarda bulunmak.

c) Derneği temsil etmek veya gerekli durumlarda kendi üyelerinden birine ya da birkaçına temsil yetkisi vermek.

d) Genel kurulu toplamak, genel kurula sunulacak faaliyet ve hesap raporunu hazırlamak, gelecek döneme ait bütçeyi, derneğin amaçlarına uygun tasarıları hazırlayarak genel kurula sunmak.

e) Derneğin gelir, gider ve demirbaş hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.

f) Mesleki ödevler konusunda dernek üyelerine yol göstermek, bilgi vermek.

g) Dernek mallarını idare etmek, gerektiğinde kiraya vermek, taşınmaz mallarla ilgili olarak genel kurulun vereceği yetkileri kullanmak.

h) Derneğin ücretli personelinin özlük işlerini düzenlemek.

ı) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında Seçici Kurul ile Disiplin Kurulu’nun vereceği önerileri değerlendirerek karar vermek.

i) Disiplin kurulunun kararlarını uygulamak.

j) İç yönetime ait tüm işleri görmek.

k) Dernek amblemini tespit etmek, rozet yaptırmak ve üyelik kararlarını düzenleyip üyelere dağıtmak.

l) Gerektiğinde eğitim ve araştırma, basın- yayın, sosyal işler ve tesisler, gelir ve organizasyon, dış ilişkiler komiteleri kurmak, bunlarla ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.

m) İzmir Bayram Gazetesi’ni çıkarmak ve gerektiğinde başka yayınlar yapmak.

n) Hasan Tahsin Gazetecilik yarışması başta olmak üzere, derneğin amaçlarına uygun diğer yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek.

o) Derneğin amaçlarına uygun seminerler, konferanslar, toplantılar, geziler, eğlenceler, piyangolar düzenlemek.

ö) Kanun ve tüzük gereğince verilen izin ve yetki dairesinde dernek adına iltizam ve iktisatta bulunmak, yüklemelere girişmek, yasaların verdiği izinler çerçevesinde, iktisadi teşebbüslerde bulunmak, derneğe yapılan bağışları kabul etmek, sosyal amaçlı bağışlarda bulunmak.

p) Derneği mahkeme ve resmi dairelerde temsil etmek, savunmak ve yönetim kurulu kararıyla müdafi tayin etmek, hukuki danışmanlık hizmeti almak.

r) Meslek onuruyla ilgili işlerde kanunların ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya ve dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yerine getirmek.

s) Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin isim ve soyadlarını, mesleklerini ve adreslerini mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.

t) Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU

Madde 21- Denetleme kurulu üç asil üyeden oluşur. Üç de yedek üyesi vardır. Denetçiler ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçerler. Denetçiler gerekli gördükleri hususlarda bilgi almak için yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22- Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek hesaplarını, bunlarla ilgili belge ve defterleri altı ayı geçmeyen aralıkla incelemek ve denetlemek, denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna vermek ve toplandığında genel kurula sunmak.

b) Kanunların ve tüzüğün gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

c) Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

DİSİPLİN KURULU

Madde 23- Disiplin Kurulu dernek asil üyeliğinde en az 10 yıl kıdemi olan beş asil üyeden kuruludur. Aynı niteliğe sahip beş de yedek üyesi bulunur.

Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan bir başkan yardımcısı, bir yazman seçerler. Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, gizli oy ve kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24- Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek üyeleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek.

b) Meslek haysiyet ve şerefiyle ilgili konulardaki şikayetleri karara bağlamak.

c) Dernek amaçlarına, ilgili kurullarca alınan kararlara uymayanlar, üyelik görevlerini yerine getirmeyenler, dernek, meslek ve dernek üyeleri aleyhine faaliyet gösterenler ve konuşanlar, tüzüğe aykırı hareket edenler, meslek, şeref ve haysiyet itibarı ile bağdaşmayan hareketlerde bulunanlar hakkında soruşturma yaparak gerekli kararları almak.

d) Tüzüğün 5-i maddesine aykırı hareket edenler hakkında soruşturma yapmak ve karar vermek.

e) Dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamak.

f) Gerekli hallerde üyeler hakkında disiplin koğuşturması yapmak, üyelerin derneğe ve üyelerine zarar verebilecek her türlü davranışlarını incelemek ve gerekli kararları vermek.

g) Tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak ve bu görevleri yerine getirmek.

DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMASI

Madde 25– Yukarıdaki maddede belirtilen veya benzeri durumlarda disiplin kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, yönetim kurulu tarafından düzenlenen dosyalar üzerinde de işlem yapar.

Disiplin kurulu ayrıca en az 20 üyenin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündemine almak ve karara bağlamak zorundadır.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun gösterdiği dosya veya 20 imzalı dilekçe üzerinde ya da kendi lüzumlu gördüğü olaylarda bir hafta içinde soruşturma açar, tanıkları dinler, gerektiğinde yüzleştirme yapar, belgeleri toplar ve konuyu inceler.

Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan husus üyeye yazılı ve açık olarak bildirilir. 10 günlük savunma süresi tanınır. Üye savunmasını yazılı veya sözlü yapabilir.

Disiplin kurulu, 10 günlük süre içinde savunmasını yapmayan üyeye gerekli görürse yeniden 10 günlük süre tanıyabilir. Savunma yapmamakta direnen üye hakkında karar, savunması alınmadan verilir.

Üyenin dernekten istifası, hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmasına ve karar verilmesine engel değildir. Disiplin kurulu, tüzükte yer alan uyarma, kınama, geçici çıkarma ve sürekli çıkarma işlemlerinden biri hakkında tavsiye kararlarında bulunabilir ve bu görüşünü 15 gün içinde yönetim kuruluna bildirir.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 26– Yönetim kurulunun vereceği kararlar şunlardır:

a) Uyarma: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Yönetim kurulunca bu ceza yazılı olarak üyeye bildirilir. Disiplin kurulu defterine işlenir. Ancak, karar dernek üyelerine duyurulmaz.

b) Kınama: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Ceza üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin kurulu defterine işlenir. Ayrıca yönetim kurulu tarafından da tüm üyelere duyurulur. c) Geçici çıkarma: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında ağır kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Üyelikten geçici olarak çıkarılma cezası üyeye yazılı olarak duyurulur. Disiplin kurulu defterine işlenir. Yönetim kurulu da kararı tüm üyelere duyurur. Ceza süresince üye asil üyelik hakkından yararlanamaz. Ancak tüzük gereği olarak tüm vecibelerini yerine getirmek zorundadır. Bu ceza bir yıldan çok olmaz.

SÜREKLİ ÇIKARMA

Sürekli çıkarma cezası verilecek haller şunlardır.

Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışlarda bulunanlar, derneğin ve mesleğin adını kullanarak kişisel çıkar sağlayanlar, dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkiyi kullanan dernek organlarının kararlarının uygulanmasında sürekli engel çıkaranlar, derneği, dernek organlarını ve dernek üyelerini üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunanlar ve bu konuda yazılı ve sözlü beyanda bulunanlar tüzüğün 5-i maddesine aykırı hareket edenler, kamu haklarından sürekli mahrum edilenler, kısıtlı olanlar, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler hakkında dernekten sürekli olarak çıkarma cezası verilir.

Ceza üyeye yazılı olarak duyurulur. Yönetim Kurulu gecikmeksizin karar gereğini yerine getirir. Ceza üyeye yazılı olarak duyurulur. Üyenin adını Kayıt Defteri’nden siler ve bütün üyelere yazılı olarak duyurur.

CEZALARIN ARTIRILMASI VE TEDBİR

Madde 27– Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok disiplin cezasını gerektiren davranışlarda bulunan üyeye, aynı nitelikte her yeni suç için bir öncekinden daha ağır disiplin cezası verilir.

Üyelikten geçici veya sürekli çıkarılma cezalarını gerektiren eylemlerden dolayı koğuşturma yapılan üyeler hakkında yönetim kurulu gerekli görürse tedbir kararı alabilir ve üyelik haklarını da kullanmasını yasaklayabilir.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

Madde 28– Sürekli çıkarma cezalarına karşı üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır.

Yönetim kurulu tarafından ilk genel kurul gündemine konur. İtiraz maddesinin gündeminde seçim olan genel kurul toplantılarında görüşülmesi halinde, seçim maddesinden önce tartışılarak karara bağlanması gerekir.

Bu usul dışında, genel kurula eski üye adına sürekli çıkarma cezasına doğrudan başvurulamaz. Genel kurul cezayı kaldırırsa üyenin hakları kendiliğinden avdet eder.

Genel kurul isterse, vecibelerini yerine getirmek şartıyla aradaki sürede kaybedilen haklarını üyeye geri verebilir.

Genel kurul sürekli çıkarma cezasını kaldırırsa, yönetim kuruluna, dernek hükmi şahsiyetine karşı dava açılamaz ve maddi–manevi tazminat talep edilemez.

Üyelikten geçici olarak çıkarma cezası bitince üyelik hakları kendiliğinden kazanılır. Yönetim kurulunun karar ve cezaları kesindir ve hemen uygulanır. Sadece sürekli çıkarma cezasına bu maddede yazılan usül içinde genel kurula itiraz edilebilir.

SEÇİCİ KURUL

Madde 29– Seçici kurul, derneğe girmek isteyen üyeyle ilgili olarak yönetim kurulunca gönderilen dosyayı inceler, kabul veya ret yönünde tavsiye kararı verir. Seçici kurul için, genel kurulda meslekte 15 yıl, dernek üyeliğinde 10 yıl kıdemi olan asil üyeler arasından yedi asil, yedi yedek üye seçilir.

Seçici kurulun genel kurul tarafından seçilen üyeleri, kendi aralarından bir başkanla bir yazman seçerler. Seçilen yedi üyeyle, yönetim ve disiplin kurullarının başkanları veya bu kurulların kendi aralarından görevlendirecekleri birer temsilci seçici kurulu meydana getirirler.

Dokuz üyeli seçici kurulun en az yedi üyeyle toplanması ve beş oyla kabul veya ret yönünde tavsiye kararı vermesi şarttır. Oylar gizli verilir açık sayılır.

DERNEK ŞEREF DİVANI

Madde 30- Dernek şeref divanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin en yüksek danışma organıdır. 15 yıl dernek üyeliği yapmış üyelerden oluşur. Ayrıca meslek kıdemi 25 yılını doldurmuş üyeler de şeref divanı üyeliğine hak kazanırlar.

Dernek şeref divanı yılda en az bir defa toplanır. Toplantı çağrısı, gündemi de belirlenerek, yönetim kurulu tarafından yapılır.

Divan her toplantı için kendi arasından bir başkan, bir raportör seçer.

Divan, yönetim kurulunun meslek ve dernek faaliyetleriyle ilgili olarak, gerekli gördüğü her konuda görüş ve kararlarını bildirir.

Divan başkanı toplantıda üyelerin meslek ve dernek faaliyetleriyle ilgili olarak önerdikleri konuları gündeme alınmak üzere oylamaya sunar.

YARDIMCI KOMİTELER

Madde 31- Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda yardımcı komiteler kurabilir. Komiteler beşer kişiden oluşur ve görev süreleri içinde yönetim kuruluna yardımcı olarak çalışır.

Komiteler bir başkan ve bir raportör seçerler. Yönetim kurulu, komitelere kendi üyelerinden birini koordinatör olarak verir.

Gerekli hallerde komitelerin ve üyelerinin masrafları cemiyetçe karşılanır. Yönetim kurulu başka komiteler de kurabilir.

Yönetim kurulu, bu komitelerin çalışmalarıyla ve derneğin sosyal yardımlarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve genel kuruldan geçirmekle yükümlüdür.

BÖLÜM 4

MALİ ve İDARİ İŞLER DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 32- Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üye giriş aidatları 50.00- TL

b) Üye aylık aidatları 2.00.- TL, yıllık aidatı 24,00. TL

c) Dernekçe düzenlenen gezi, eğlence, balo, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar ve piyangolardan sağlanan gelirler

d) Gayrimenkul kiraları

e) Kanunların ve tüzüğün tanıdığı diğer tüm faaliyetlerden elde edilecek gelirler

f) Kanunlara uygun olarak alınacak bağış ve yardımlar

g) Başta İzmir Bayram Gazetesi olmak üzere diğer yayınlardan elde edilecek gelirler

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 33– Dernekçe aşağıda yazılı defterleri:

a) Üye kayıt defteri: Derneğe alınan üyelerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aidat taahhütleri ve üyeyle ilgili diğer gerekli bilgiler bu deftere yazılır.

b) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, toplantı tarihi ve sayısı da belirtilmek suretiyle ve sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı yönetim kurulu üyelerince imzalanır.

c) Gelen ve giden evrak defteri: Derneğe gelen ve dernekten gönderilen evrak, tarih ve sırasıyla deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları kanuni süresince dosyalarda saklanır.

d) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan ve harcanan tüm paraların alındıkları ve verildikleri yerler, miktarları, tarihleri açık ve düzenli bir şekilde ve sırasıyla bu deftere işlenir.

e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Derneğin bütçe, kesin hesap ve bilançosuyla ilgili tüm bilgiler bu deftere işlenir.

f) Demirbaş defteri: Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere yazılır. Demirbaş giriş ve çıkışları da bu deftere işlenmek zorundadır.

g) Disiplin kurulu defteri: Disiplin kurulunun aldığı tüm tavsiye kararları bu deftere işlenir ve altı disiplin kurulu üyesince imzalanır.

h) Seçici kurul defteri: Seçici kurulun aldığı tüm tavsiye kararları bu deftere yazılır. Kararların altı ilgili kurul üyelerince imzalanır. Bu madde de yazılı tüm defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MALİ İŞLEMLER

Madde 34- Dernek muhasebecisi her ay tanzim edeceği aylık mizanları, yıllık kesin hesap raporlarını ve bilançoyu dernek saymanına verir. Sayman da bunları yönetim kuruluna verir. Yönetim kurulu da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra onaylanmak üzere, genel kurula sunar.

Denetleme kurulu, dernek hesaplarını, makul bir süre önceden yazılı haber vermek şartıyla her zaman kontrol edebilir.

Yönetim kurulu gerek bu kontrollerde gerekse genel kurula sunulacak denetleme kurulu raporu için denetleme kuruluna istediği tüm bilgileri vermek zorundadır.

Dernek parasının, günlük ihtiyaçlar için dernek kasasında tutulacak ve yönetim kuruluna günün şartlarına göre tespit edip karar defterine geçireceği kısmı hariç, bankaya yatırılması zorunludur. Bankadan para çekilmesi, imza sirkülerinde adı ve imzaları bulunan ve dernek yönetim kurulunca tespit edilecek üç üyeden ikisinin imzasıyla olur. Bu imzalardan birinin dernek saymanına ait olması şarttır.

Dernek harcamaları yönetim kurulunun karar ve bilgisi altında usulüne uygun olarak yapılır. Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır, giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında Maliye Bakanlığı’nca bastırılan alındı belgeleri kullanılır. Maliye Bakanlığı’ndan yazılı istemde bulunulmasından sonra 30 gün içinde alındı belgesi sağlayamaması halinde, dernek özel olarak alındı belgesi bastırarak mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatıp kullanır.

Maliye Bakanlığı’ndan resmi alındı belgesi sağlandığında, özel alındı belgesi kullanılamaz. Alındı belgesinde ödemede ve bağışta bulunanın açık kimliği, adresi ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu belirler ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

BÖLÜM 5

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

FESİH

Madde 35- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı sadece bu konuyu görüşmek üzere özel gündem maddesiyle yapılan genel kurulda alınabilir. Ancak bu toplantıya dernek asil üyelerinin üçte ikisinin katılması şarttır.

İlk toplantıda yeter sayı elde edilemezse, tüzüğün 14’üncü ve 15’inci maddelerindeki hükümler yerine getirilmek suretiyle yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerle fesih konusu görüşülebilir ve karara bağlanabilir. Her iki halde de fesih kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir ve günlük iki gazetede ilan edilmek suretiyle diğer kuruluşlara ve kamuoyuna duyurulur.

İNFİSAH

Madde 36- Dernek acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı ya da tüzüğün 15’inci maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmaması nedeniyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmaması hallerinde infisah eder. İnfisah halinin tespiti mahallin en büyük mülki amirliğinin kararıyla olur.

TASFİYE

Madde 37- Derneğin feshi veya infisahı halinde mal ve paraları, dernekçe kurulmuş yardım veya işsizlik sandıklarına ya da benzeri kuruluşlara, dernek üyesi olup da acze düşmüş bulunan basın mensupları için kurulmuş bulunan tesise, bunların hiçbiri yoksa ülkenin tanınmış bir yardım kuruluşuna devrolunur. Taşınmaz malların ve paraların bu madde gereğince hangi kuruluşa devredileceği fesih kararı alınan genel kurulda kararlaştırılır.

Derneğin acze düşmesi ve infisahı halinde bu kararı mevcut yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ortak bir toplantı yaparak alırlar. Derneğin tasfiyesiyle taşınmaz mal ve paraların devrine, fesih kararının kesinleştiği takdirde başlanır.

Tasfiye ve dağıtım, kanunlara uygun olarak hükümet komiseri ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin gözetiminde yönetim kurulunca yapılır. İnfisah halinde tüm bu işlemleri mevcut yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ortaklaşa yürütür.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 38- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 39- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Madde 40– Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 41- İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 24/06/2011 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurulunda görüşülerek kabul edilen değişiklikleri de içeren ve son hali verilen bu tüzük maddeleri, yasal gereklerin yerine getirildiği tarihte yürürlüğe girer.