İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Yeni Üyelik Başvurularını Almaya Başlıyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, 4-5 Nisan 2024 tarihli genel kurulda belirtildiği gibi, “yeni üyelerin kabulü” için gerekli takvimi başlattı.  3 Temmuz 2024 Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlanacak asıl üyelik başvurularında, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Dernek Tüzüğü’nün 4, 5 ve 6.  maddelerinde yer alan belgelerin tamamlanması ve gerekli niteliklerin göz önünde bulundurulması istendi. İGC Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesinde (İnternet sitesinden alınacak üye talep formu) en az 10 yıllık 3 İGC üyesinin “olumlu ve ıslak imzalı” görüşünün bulunması koşulunun da altını çizdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni üyelik başvuruları, 26 Temmuz 2024 Cuma tarihine kadar yapılabilecek. Tüzük gereğince başvurular, Yönetim Kurulu tarafından öncelikle Seçici Kurul’a gönderilecek. Üyelik için Seçici Kurul’daki üyelerden en az 7’sinin “kabul oyu” şartı aranacak. Seçici Kurul’un asıl üye adayı için verdiği kabul veya ret yönündeki tavsiye kararı, Yönetim Kurulu tarafından nihai olarak değerlendirilip sonuca bağlanacak.

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ TÜZÜĞÜ İLGİLİ MADDELERİ

Madde 4 – Cemiyetin iki türlü üyesi vardır:

1-Asıl üyeler

2- Onursal Üyeler

1-)ASIL ÜYELER:

 1. Haber, yorum, köşe yazısı, fotoğraf ya da görüntülerle haber programlarının medya niteliğindeki kitle iletişim araçlarında (Gazete, dergi, televizyon, radyo, haber ajansı, görüntü ya da fotoğraf ajansı, internet) yayınlanmasını sağlayarak, toplumun aydınlanmasına katkıda bulunan; muhabir, foto muhabiri, kameraman, gazeteci yazar, haber yorumcusu, haber programı sunucu ve yapımcıları “gazeteci” niteliği taşır.

Bu kapsamda haber, yorum ve köşe yazılarının yayına hazırlanmasını sağlayan; gazete, dergi ve televizyon sahipleri, genel yayın yönetmenleri, bölge müdürleri, haber koordinatörleri, haber müdürleri, istihbarat şefleri, editörler, redaktörler, sayfa tasarımcıları, karikatüristler ve düzeltmenlerle, haber montajı yapanlar ile özel ve kamu kuruluşlarının basın danışmanlıklarında haber, fotoğraf ya da görüntü birimlerinde çalışanlar bu tanımın içindedir. Üyelik için bu tanım dikkate alınır. Bu işleri meslek olarak benimsemeyenler ya da geçimini her ne ad altında olursa olsun başka işlerden sağlayanlar “gazeteci” tanımına girmez.

 1. Medya kuruluşları (Gazete, dergi, televizyon, radyo, haber ajansı, görüntü ya da fotoğraf ajansı, internet) ve basın danışmanlıklarının “gazeteci” niteliğindeki görevlerinde çalışanlar ile gazete, dergi, televizyon, haber, fotoğraf ve görüntü ajansı sahiplerinden en az lise mezunu olanlar asıl üyeliğe kabul edilebilir. 212 sayılı kanunla değişik 5953 sayılı Basın Yasası hükümlerine tabi çalışan gazeteciler mesleğe başlangıç tarihlerinden itibaren 4 yıl, söz konusu yasa kapsamında çalışmayan gazeteciler ise 6 yıl fiilen gazetecilik yapmaları halinde üyelik başvurusunda bulunma hakkı kazanır. İletişim fakültelerinin gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo ve televizyon, yeni medya bölümlerinden mezun olanlarda ise bu süre 5953 sayılı yasa hükümlerine bağlı çalışan gazeteciler için 3 yıl, adı geçen yasaya tabi olmayan gazeteciler için ise 5 yıla düşürülür. Basın danışmanlarının üyeliğe kabulü için, bu görevlerinden önce fiili olarak bir medya kuruluşunda yukarıda belirtilen sürelerde gazeteci olarak görev yapmaları şartı aranır.
 2. Gazetecilik dışında işi olanlar ya da geçimini başka mesleklerle sağlayanlar ile emekli olup meslekten ayrılanlar İGC’ye üye olamaz.
 3. Meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunanların üyelik başvuruları diğer tüm kriterleri sağlasalar bile kabul edilmez.
 4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Basın İlan Kurumu şube müdürleri, iletişim fakültelerinin dekanları, İzmir’de görev yaptıkları süre içerisinde “konuk üye” olabilirler, ancak genel kurullarda oy kullanamazlar. Bu görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri de sona erer. Müktesep hakkı olanlar bunun dışındadır.

2) ONURSAL ÜYELER

 1. Özgür gazeteciliğe, basın mesleğine veya derneğin gelişmesine, ülkenin düşün, bilim ve sanat hayatına önemli katkıları olanlar derneğe “onursal” üye olarak kabul edilebilir.
 2. Onursal üyenin oy hakkı yoktur
 3. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.
 4. Onursal üyelerin sayısı asıl üye sayısının yüzde 5’ini geçemez.
 5. Onursal üyelik için karar, yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alınır. Onursal üyelik hakkı, verildiği usulle geri alınabilir.

DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 5- İzmir Gazeteciler Cemiyeti Derneğine üye olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Yabancı bir devletin hizmetinde olmamak
 3. Dernekler Kanunu’na ve dernek tüzüğüne göre kabule engel bir hali bulunmamak
 4. Kısıtlı olmamak
 5. Askerlik hizmetini yapıyor olmamak
 6. Türk Ceza Kanunu’na göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 7. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin amaçlarına ve konusuna benzer amaçlar ve konularda faaliyet gösteren ve İzmir’de merkezi veya şubesi bulunan başka bir derneğe üye olmamak. (Gazeteciler sendikalarıyla, basın mesleğinin ihtisas dallarına uygun olarak kurulan dernekler bu hükmün dışındadır.
 8. Kamu sektöründe çalışıyorsa, mensup olduğu müessesenin kanununda bir derneğe üye olmayla ilgili bir yasak bulunmamak, bulunuyorsa gerekli izni almak.
 9. Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olmamak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzayı kötüye kullanmak, tehdit, şantaj, cebir, hileli iflas, taksirli iflas, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma ya da öteki yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak, genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranış içinde bulunmamak.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU

Madde 6 – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. maddelerindeki nitelikleri taşıyanlar, derneğe asıl üye olmak için başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde en az 10 yıllık İGC üyesi 3 kişinin “olumlu ve ıslak imzalı” görüşünün bulunması şarttır. Seçici kurul üyeleri aday öneremezler.

Başvuru dilekçesinde (İnternet sitesinden alınacak üye talep formu) 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, varsa basın kartının fotokopisi ve tüzüğün 5. maddesinin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir.

Başvuru dilekçesi, istenen diğer tüm belgeler tamamlanmış ise gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

Üye adayı, başvuru dilekçesi ile birlikte gerekli tüm bilgileri içeren beyannameyi vermek zorundadır. Başvuru sahibinin dilekçesinin kabul tarihinden itibaren 7 gün içinde fotoğraflı beyannamesi dernek binasındaki ilan tahtasında ve/veya İGC’nin resmi internet sitesinde 30 gün askıda kalır.

Bu süre zarfında dernek üyeleri, üye adayları hakkında itirazda bulunabilirler. İtirazlar, yazılı olarak yönetim kuruluna yapılmak zorundadır ve gizli tutulur. İmzasız olan itirazlar işleme konmaz.

Süre dolunca başvurular, yönetim kurulu tarafından seçici kurula gönderilir.  Üyelik için kurul üyelerinden en az 7’sinin “kabul oyu” şartı aranır. Seçici kurulun asıl üye adayı için verdiği kabul veya ret yönündeki tavsiye kararı yönetim kurulunca değerlendirilir.

Yönetim kurulu, aday üyenin asıl üyelik için yaptığı başvuruyu olumlu veya olumsuz karara bağlayarak, karar defterine işler. Sonuç, 30 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*